Nieuwe naam, meer mogelijkheden! Meer weten

Algemene voorwaarden van het doorverwijzingsprogramma

Artikel 1 - Preambule Drivy SAS (hierna de "Promotor"), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 35 rue Greneta, 75002 Parijs, Frankrijk, stelt een doorverwijzingsprogramma (hierna het "Doorverwijzingsprogramma") voor op haar online platform www.drivy.be (hierna het "Platform"). De huidige bepalingen regelen de algemene voorwaarden van het Doorverwijzingsprogramma. Deelnemers van het Doorverwijzingsprogramma worden geacht de algemene voorwaarden te hebben aanvaard en met deze algemene voorwaarden te hebben ingestemd bij deelname van het Doorverwijzingsprogramma.

Artikel 2 - Deelnamevoorwaarden Het Doorverwijzingsprogramma is voor alle niet-professionele Drivy Open-eigenaars die - minstens 1 Open-auto op het Drivy Platform delen; en - in België wonen. (hierna de “Doorverwijzende Eigenaar”)

De Doorverwijzende Eigenaar mag een nieuwe auto-eigenaar doorverwijzen naar Drivy (hierna de “Doorverwezen Eigenaar”) als deze aan de volgende voorwaarden voldoet: 1. woont in België, meer bepaald in de regio’s Brussel, Antwerpen, Gent, Luik, Mechelen en Leuven; 2. is een nieuwe eigenaar op het Platform, dwz. iemand die nog nooit eerder een voertuig in zijn/haar naam op het Platform registreerde; 3. zal zijn/haar voertuig op het Platform registreren en zal het voertuig aanbieden voor verhuringen met de Drivy Open-box; 4. en bijgevolg, een voertuig bezit die aan alle voorwaarden voor Drivy Open voldoet, dus een voertuig: - met een kilometerstand lager dan 150.000 gereden kilometers op de dag van de installatie van de Drivy Open-box; - jonger dan 10 jaar op de dag van de installatie van de Drivy Open-box; - dat op een parkeerplaats gemakkelijk bereikbaar voor de huurder staat; dit sluit privé parkings waarvoor een badge of sleutel nodig is, uit.

Het voertuig van de Doorverwezen Eigenaar zal, natuurlijk, van Drivy de installatie van de Drivy Open-box verkrijgen.

Alle voorwaarden van een auto-eigenaar die genieten van de Drivy Open-diensten staan in de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden: https://www.drivy.be/terms (hierna de “AGV”).

Noch de Doorverwijzende Eigenaar, noch de Doorverwezen Eigenaar mogen werknemers, tussenpersonen of agenten van de Promotor zijn. De Doorverwijzende Eigenaar en de Doorverwezen Eigenaar worden hierna gezamenlijk de “Deelnemers” genoemd.

Er wordt gespecificeerd dat de Doorverwijzende Eigenaar en de Doorverwezen Eigenaar dezelfde persoon kunnen zijn. Bij het gebruik van de eigen doorverwijzingscode en de registratie van het eigen voertuig volgens artikel 3.2. hieronder, zal de Doorverwijzende Eigenaar de Doorverwezen Eigenaar worden. De vereiste voorwaarden volgens de AGV van het Doorverwijzingsprogramma blijven van toepassing en ongewijzigd, met uitzondering van de voorwaarden van artikel 3.3.

Artikel 3 - Modaliteiten van het Doorverwijzingsprogramma 3.1. Duur Het Doorverwijzingsprogramma begint op 20 mei 2019 (hierna de “Startdatum”) en zal eindigen op 31 Augustus 2019 om middernacht (hierna de “Einddatum”).

3.2. Modaliteiten van deelname 1. Iedere Doorverwijzende Eigenaar krijgt een unieke doorverwijzingscode van Drivy, terug te vinden op het Dashboard van de Doorverwijzende Eigenaar; 2. De Doorverwijzende Eigenaar zal deze doorverwijzingscode delen met de Doorverwezen Eigenaar die: - zijn/haar voertuig zal registreren op het Platform (hierna het “Zoekertje”) met de intentie dat hij/zij zich aanmeldt om de Drivy Open-box te installeren, en - hij/zij zal een telefoon krijgen van de klantendienst van Drivy om de dag en het uur van de installatie van de Drivy Open-box in het voertuig te bepalen. Tijdens dit gesprek moet de Doorverwezen Eigenaar de doorverwijzingscode aan de Drivy-medewerker communiceren om toe te kunnen treden tot het Doorverwijzingsprogramma.

Deze twee acties zijn noodzakelijk en moeten worden uitgevoerd door de Doorverwezen Eigenaar vóór de Einddatum van het Doorverwijzingsprogramma.

3.3. Voorwaarden voor het toekennen van de Voucher De Doorverwezen Eigenaar moet 2 Drivy Open-boekingen afronden voor 15 September 2019 om middernacht, rekening houdend met het volgende: - een “Afgeronde” Drivy Open-boeking een boeking is dat geaccepteerd werd door de Doorverwezen Eigenaar en betaald werd door een huurder, en dat niet geannuleerd werd door noch de huurder noch de Doorverwezen Eigenaar op elk moment voor of na de geplande check-in van deze boeking; - deze boekingen mogen ook niet tweemaal door dezelfde huurder gemaakt worden, en de huurders mogen niet dezelfde naam en/of adres hebben dan de Doorverwezen Eigenaar hebben.

Op voorwaarde dat alle voorwaarden van huidig AGV van het Doorverwijzingsprogramma worden gerespecteerd en op voorwaarde dat de twee afgeronde Drivy Open-boekingen gemaakt zijn volgens de bovenstaande voorwaarden, dan zal: - de Doorverwijzende Eigenaar een Amazon cadeaubon ter waarde van € 200 ontvangen; - en de Doorverwezen Eigenaar een Amazon cadeaubon ter waarde van € 100 ontvangen, (beide hierna “Cadeaubonnen”)

De Cadeaubonnen zullen respectievelijk naar de Doorverwijzende Eigenaar en naar de Doorverwezen Eigenaar via e-mail worden opgestuurd, ongeveer 4 tot 6 weken na de twee Drivy Open-boekingen voltooid werden.

De Doorverwijzende Eigenaar mag tot drie (3) Doorverwezen Eigenaars doorverwijzen tussen de Startdatum en de Einddatum. Vermits alle doorverwijzingen de voorwaarden navolgen die in het huidige AGV van het Doorverwijzingsprogramma geciteerd worden, de Doorverwijzende Eigenaar mag tot drie (3) Cadeaubonnen ontvangen met dit Doorverwijzingsprogramma.

De Cadeaubonnen hebben een geldigheidsdatum die bepaald zal worden door Amazon, de Doorverwijzende Eigenaar en de Doorverwezen Eigenaar worden verantwoordelijk gesteld voor het gebruiken van deze bon voor de geldigheidsdatum. Er is geen cash alternatief voor de Cadeaubon en tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Cadeaubon is niet terugbetaalbaar en niet overdraagbaar.

De Promotor heeft het recht de Cadeaubon voor dezelfde waarde of voor een hogere waarde te vervangen indien dit nodig is door onvoorziene omstandigheden. De Promotor behoudt zich het recht voor om het even welk rechtsmiddel te gebruiken, inclusief het weigeren van de Doorverwijzende Eigenaar of de Doorverwezen Eigenaar van het Doorverwijzingsprogramma of het verwijderen van hun account op het Platform, indien fraude, sabotage of andere overtredingen van de huidige Algemene Voorwaarden of van de AGV van Drivy worden vermoed.

De beslissing van de Promotor is definitief en bindend in alle opzichten voor alle deelnemers (d.w.z. Doorverwijzende Eigenaar en Doorverwezen Eigenaar) en voor de bevestiging dat aan alle criteria om in aanmerking te komen volgens de huidige AGV van het Doorverwijzingsprogramma en de AGV wordt voldaan.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid en Garanties van de Deelnemers - Schadevergoedingen 4.1. De Doorverwijzingscode gegeven door Drivy aan de Doorverwijzende Eigenaar via het Dashboard mag enkel worden meegedeeld aan kennissen van de Doorverwijzende Eigenaar die volgens de Doorverwijzende Eigenaar een geldige Doorverwezen Eigenaar zou kunnen zijn. De Doorverwijzingscode mag niet worden gepubliceerd of verspreid via openbare platformen (zoals actiepromo.be; promo-code.be) als er geen redelijke basis is om aan te nemen dat alle of de meeste van de ontvangers persoonlijke vrienden zijn.

De Doorverwijzende Eigenaars: - stemmen ermee in en verklaren dat mensen zullen doorverwijzen op een fatsoenlijke, degelijke en waardevolle manier, zodat het legaal is en zonder het imago van het bedrijf van de Promotor te schaden. - mogen enkel en alleen mensen contacteren die hun toestemming hebben gegeven om gecontacteerd te worden. - stemmen ermee in en verklaren dat zij altijd de privacy van anderen zullen respecteren (d.w.z. geen ongewenste berichten), eerlijk, open en transparant zullen zijn over wie ze zijn en wat ze aanbieden (d.w.z. niet misleiden). - zorgen ervoor dat ze hun vrienden en persoonlijke contacten vertellen wie ze uitnodigen om lid te worden van Drivy om de voorwaarden voor geldige Open-eigenaar en de wetten die op hen van toepassing zijn te controleren. - mogen geen accounts of zoekertje aanmaken of voorbereiden in naam van de Doorverwezen Eigenaars.

Doorverwijzende Eigenaars die de bovenstaande voorwaarden overtreden, komen niet in aanmerking voor de Vouchers, onverminderd het recht van de Promotor op schadevergoeding en vergoeding van de geleden schade.

4.2. De Deelnemers verklaren en garanderen dat: (1) zij beschikken over alle noodzakelijke toestemmingen en vergunningen om deel te nemen aan het Doorverwijzingsprogramma, (b) zij hebben geen reeds bestaande verplichtingen of verbintenissen (en zullen geen verplichtingen of verbintenissen aangaan) die in strijd zijn met, die niet overeenkomen met of die verhinderen de uitvoering van hun verplichtingen onder deze AGV van het Doorverwijzingsprogramma, (c) zij zullen te allen tijde volledig voldoen aan alle toepasselijke wetten en zij zullen geen inbreuk maken op de rechten van derde (inclusief de rechten van de bestuurder).

4.3 De Deelnemers zullen Drivy verdedigen, verzekeren en vrijwaren van en tegen alle claims, schade, aansprakelijkheden, verliezen, onkosten en kosten (inclusief redelijke honoraria en onkosten van advocaten en andere beroepsbeoefenaars) die voortvloeien uit of het gevolg zijn van nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Deelnemer met betrekking tot zijn deelname aan het Doorverwijzingsprogramma.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid van de Promotor Behalve in het geval van nalatigheid of fraude en voor zover wettelijk is toegestaan, zijn de Promotor en de aan hem gelieerde bedrijven uitgesloten van alle verantwoordelijkheid en alle aansprakelijkheid die voortvloeien uit uitstel, annulering of vertraging van het Doorverwijzingsprogramma, of van de wijzigingen in de prijsgegevens buiten de controle van de Promotor en voor enige handeling of nalatigheid van een derde partij.

De Promotor is niet aansprakelijk voor Vouchers die de Doorverwijzende noch de Doorverwezen Eigenaar niet bereiken wanneer dit buiten de controle van de Promotor ligt.

De Promotor mag deelnames (inclusief geldige deelnames) weigeren of diskwalificeren als de deelnemer en zijn kennis handelen en communiceren met de Promotor op een manier die de Promotor ongepast, onwettig of beledigend vindt.

De Promotor behoudt zich het recht voor om het Doorverwijzingsprogramma op elk moment in te trekken of te annuleren, in het geval van uitzonderlijke omstandigheden door overmacht van de Promotor. De Promotor behoudt zich het recht voor om, in eigen discretie, het Doorverwijzingsprogramma te allen tijde te wijzigen door een update op het Platform te plaatsen. Door verder te gaan met het verwerven van Doorverwezen Eigenaars, gaat de Doorverwijzende Eigenaar ermee akkoord dat de AGV van het Doorverwijzingsprogramma geaccepteerd en bindend voor hen zijn. Indien de gewijzigde AGV van het Doorverwijzingsprogramma niet aanvaardbaar zijn voor de Deelnemers, is hun enige verhaalsmogelijkheid het beëindigen van hun deelname aan het Doorverwijzingsprogramma.

Artikel 6 - Persoonlijke gegevens Door een profiel op Drivy aan te maken accepteert de Doorverwezen Eigenaar Drivy’s Privacybeleid, dat hier gevonden kan worden: https://www.drivy.be/privacy

Artikel 7 - Belastingen De fiscale regelgeving kan van personen die prijzen ontvangen, zoals Vouchers, eisen dat zij hun waarde bij de Belastingdienst aangeven. De Doorverwijzende Eigenaar en de Doorverwezen Eigenaar zijn als enigen verantwoordelijk voor het bepalen van hun toepasselijke fiscale aangiften. De Promotor kan en wil geen fiscaal advies geven.

Artikel 8 - Rechtspraak en wetten Dit Doorverwijzingsprogramma en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of in verband zijn met het Doorverwijzingsprogramma worden geïnterpreteerd in overeenstemming van het Franse recht. Deelnemers stemmen er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Frankrijk de exclusieve bevoegdheid hebben om geschillen of claims die voortkomen uit of in verband staan met dit Doorverwijzingsprogramma te beslechten.