Nieuwe naam, meer mogelijkheden! Meer weten

Huurovereenkomst voor een voertuig

Getaround zorgt voor een vooraf ingevulde huurovereenkomst om de transactie tussen de Huurder en Verhuurder te vereenvoudigen en beveiligen.

De Verhuurder heeft toegang tot de overeenkomst in de rubriek “Mijn Verhuren” zodra de Verhuur via de website is gereserveerd en betaald. Hij moet deze overeenkomst meebrengen bij de aanvang van de Verhuur, op papier of in mobiele versie. De gegevens van de Huurder die worden vermeld op de website en automatisch worden ingevuld in de Huurovereenkomst moeten identiek zijn, met het oog op de geldigheid van de verzekering en het gebruik van de waarborg bij schadegevallen.

Klaar om te verhuren?

Bepalingen van de Huurovereenkomst

De Huurovereenkomst verwijst naar de hieronder uiteengezette Bepalingen. Door de Huurovereenkomst te ondertekenen, aanvaarden de Verhuurder en de Huurder zonder voorbehoud alle hieronder vermelde bepalingen.

Om de omvang van het document te beperken, worden de Bepalingen niet samen met de Huurovereenkomst afgedrukt. Indien gewenst, kunt u echter deze gedetailleerde Bepalingen afdrukken en gezamenlijk ondertekenen.

1. Partijen bij de Huurovereenkomst

De Huurovereenkomst wordt afgesloten tussen de Verhuurder en de Huurder. Ze legt de voorwaarden vast voor de Verhuur van het voertuig van de Verhuurder aan de Huurder.

Getaround is geen partij bij de Huurovereenkomst, maar de Verhuurder en de Huurder begrijpen en aanvaarden dat de Huurovereenkomst voorziet dat van de diensten van Getaround wordt gebruikgemaakt.

2. Verantwoordelijkheden van de Verhuurder

De Verhuurder verbindt zich ertoe om een Voertuig te verhuren:

 • dat conform is met de wettelijke vereisten of de regelgeving in het land waar het Voertuig is ingeschreven;
 • dat het door de fabrikant aanbevolen onderhoud heeft ondergaan; waarvan alle veiligheidsinrichtingen zich voor zover hij weet in perfecte staat bevinden, in het bijzonder de banden, remmen, koplampen en verlichting, stuurinrichting en veiligheidsgordels; en dat beschikt over al de veiligheidsuitrusting die verplicht is in het land van inschrijving;
 • dat beschikt over een geldig keuringsbewijs in het land waar het Voertuig is ingeschreven;
 • dat een jaarlijkse verzekering heeft voor tenminste burgerlijke aansprakelijkheid, evenals alle andere verzekeringen die verplicht zijn in het land waar het Voertuig is ingeschreven.
 • waarvan hij de eigenaar is en blijft tijdens de volledige duur van de Verhuur of waarvoor hij een uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar kan voorleggen en, in elk geval, dat hij mag verhuren;
 • dat conform is met wat de wetten of regelgeving vereisen van het land waar het Voertuig is ingeschreven;
 • waarvan het door de producent aanbevolen onderhoud is uitgevoerd en waarvan alle veiligheidsinrichtingen zich voor zover hij weet in een perfecte staat bevinden, meer bepaald de banden, remmen, koplampen en verlichting, stuurinrichting en veiligheidsgordels; dat beschikt over al de verplichte veiligheidsuitrusting in het land waar het Voertuig wordt verhuurd;
 • dat beschikt over een geldig keuringsbewijs in het land waar het Voertuig is ingeschreven;
 • dat een jaarlijkse verzekering heeft voor ten minste burgerlijke aansprakelijkheid en alle andere verzekeringen die verplicht zijn in het land waar het Voertuig is ingeschreven.

De Verhuurder moet afzien van de Verhuur van het Voertuig als hij op de hoogte is van een technisch probleem dat de veiligheid van het Voertuig in het gedrang brengt.

3. Verantwoordelijkheden van de Huurder

De Huurder verbindt zich ertoe om:

 • de verzekeringsvoorwaarden, beschikbaar op de website van Getaround, na te leven;
 • het bij de reservering op de website aangeduide aantal gereden kilometers niet in grote mate te overschrijden zonder de Verhuurder hiervan op de hoogte te brengen;
 • het Voertuig te gebruiken op een verstandige manier en als goede huisvader;
 • het Voertuig niet te laten besturen door een ander persoon zonder voorafgaand akkoord van de Verhuurder;
 • het voertuig niet achter te laten na een ongeval of defect en erover te waken tot de Verhuurder of de bijstand van Getaround kunnen tussenkomen.

4. Gereden kilometers

De huurprijs die op Getaround voor de aanvang van de Verhuur werd bepaald, wordt berekend op basis van het aantal gereden kilometers die de Huurder vooraf heeft aangegegeven.

Als het aantal door de Huurder gereden kilometers hoger is dan wat aanvankelijk was voorzien, dan moet de Huurder de Verhuurder het verschil vergoeden volgens het tarief dat wordt vermeld op de eerste pagina van de Huurovereenkomst.

5. Te volgen procedure bij een ongeval of diefstal

De Huurder moet onmiddellijk de politie of bevoegde instanties verwittigen bij een ongeval waarbij personen betrokken zijn, diefstal, verlies, brand, schade veroorzaakt door wild of andere beschadigingen. Hij moet ook een verslag of proces-verbaal verkrijgen dat de omstandigheden bevestigt waarin het voorval heeft plaatsgevonden.

De Huurder moet tevens de Verhuurder zo snel mogelijk op de hoogte brengen van alle voorvallen die betrekking hebben op het Voertuig.

De Huurder verbindt zich ertoe om bij een ongeval met een derde nauwgezet de “Instructies voor de Huurder” na te leven die de Huurder hem bij aanvang van de Verhuur heeft overhandigd.

Mochten reparaties vereist zijn, dan moet de Huurder de Verhuurder verwittigen en diens voorafgaande toestemming verkrijgen vooraleer de reparatie aan te vatten.

De Huurder beschikt in elk geval over een maximumperiode van vijf werkdagen na de dag van het schadegeval om het schadegeval aan Getaround te melden, door een e-mail te sturen naar de klantendienst van Getaround op de contactgegevens, vermeld in de wettelijke vermeldingen onder de rubriek “Contactgegevens en openingsuren van de klantendienst”. Na deze periode zal de verzekering (net als het bedrag van het eigen risico) het schadegeval niet meer dekken en komen alle kosten ten laste van de Huurder. De Huurder mag in geen geval het einde van de Verhuur afwachten om het schadegeval te melden.

6. Verantwoordelijkheid bij een ongeval of diefstal

De Huurder is verantwoordelijk voor het Voertuig dat aan hem is toevertrouwd gedurende de volledige Verhuurperiode, overeengekomen in de Huurovereenkomst.

Het Voertuig en alle accessoires die aan de Huurder ter beschikking zijn gesteld, moeten worden teruggebracht in de bij de aanvang van de Verhuur tegensprekelijk vastgestelde staat en op het in de Huurovereenkomst overeengekomen tijdstip.

Bij diefstal of schade aan het Voertuig of de accessoires, veroorzaakt door de Huurder of een niet geïdentificeerde derde, of bij niet-teruggave van het Voertuig, is de Huurder aansprakelijk voor alle opgelopen kosten.

Als de schade wordt vastgesteld aan het einde van de Verhuur, dan verbindt de Huurder zich ertoe om onmiddellijk een waarborg achter te laten bij de Verhuurder. Het bedrag van deze waarborg is gelijk aan het bedrag van het eigen risico van de verzekering bij schadegevallen, vermeld in de Huurovereenkomst.

De Huurder en de Verhuurder komen de volgende voorwaarden overeen:

 • Bij een lekke band worden de banden betaald door de Huurder. Als de Verhuurder door een lek twee banden moet vervangen, moet de Huurder de vervanging van één band betalen en 50% van de prijs van de tweede band. Als het lek te wijten is aan een abnormale bandslijtage, zijn alle kosten voor de Verhuurder.
 • Als het Voertuig niet beschikt over een reservewiel of materiaal om een lekke band mee te repareren, zijn de takelkosten voor de Verhuurder.
 • Bij verlies of diefstal van de sleutel van het Voertuig tijdens de Verhuur moet de Huurder de productiekosten van een nieuwe sleutel aan de Verhuurder vergoeden, en, als de Verhuurder hier uitdrukkelijk om vraagt, 50% van de vervangingskosten van de slotcilinder en de volledige set sleutels.

7. Verantwoordelijkheid bij defect

De Verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn Voertuig. Mechanische en elektronische defecten zijn dus zijn verantwoordelijkheid. De Getaround -verzekering dekt geen defecten.

Als de Verhuurder echter van mening is dat de Huurder verantwoordelijk is voor een defect door een gebruik van het Voertuig dat strijdig is met de bepalingen van de Huurovereenkomst, dan kan de Verhuurder een beroep doen op een onafhankelijke deskundige om dit te bevestigen. Op basis van dit tegensprekelijk deskundigenonderzoek wordt de verantwoordelijke voor het defect vastgesteld. Als wordt vastgesteld dat de Huurder verantwoordelijk is voor het defect, dan moet hij de reparaties van alle veroorzaakte schade betalen.

Bij een defect dat niet te wijten is aan een gebruik van het Voertuig dat strijdig is met de bepalingen van de Huurovereenkomst, kan de Huurder de Huurovereenkomst verbreken en kan de niet benutte huurperiode worden terugbetaald.

8. Boetes

De Huurder die een overtreding begaat die een boete met zich meebrengt, moet deze boete betalen. De Huurder die beboet wordt of denkt een overtreding te hebben begaan die bij een automatische controle werd vastgesteld, moet bij de teruggave van het Voertuig de Verhuurder hiervan op de hoogte brengen.

De Huurder is een dienstvergoeding van 15 euro verschuldigd (€ 10,50 wordt overgemaakt aan de Verhuurder en € 4,50 aan Getaround als dossierkost, bovenop de kosten van de boete) per boete, opgelopen tijdens de Verhuur.

9. Schadevergoedingen en boetes

Als de Huurder en Verhuurder de looptijd van de Huurovereenkomst willen wijzigen, moeten ze de verlenging via de Website aanvragen alvorens de Huurovereenkomst afloopt.

Als de Huurder het Voertuig later terugbrengt dan wat met de Verhuurder was overeengekomen, is hij de volgende laattijdigheidsboetes verschuldigd:

 • Het Voertuig wordt minder dan 24 uur na het door de Verhuurder en Huurder afgesproken tijdstip teruggebracht: € 5 per volledig uur vertraging, verschuldigd aan de Verhuurder.
 • Het voertuig wordt meer dan 24 uur na het door de Verhuurder en Huurder afgesproken uur teruggebracht: € 120 boete, verschuldigd aan de Verhuurder, plus € 30 extra boete voor elke volledige dag vertraging, eveneens verschuldigd aan de Verhuurder. De Huurder moet ook voor elke extra huurdag betalen, volgens het standaardtarief van een verlengde Verhuur. Eventuele wijzigingen van het aantal gereden kilometers of het brandstofverbruik moeten ook door de Huurder worden betaald. Er wordt op gewezen dat de Huurder in dit geval, in overeenstemming met de Verzekeringsvoorwaarden, niet zal worden gedekt door de Getaround Verzekering voor schade aan het Voertuig. Bij een vertraging van meer dan één dag kan de Verhuurder bij de bevoegde instanties een klacht voor diefstal neerleggen.

De Huurder aanvaardt eveneens om de Verhuurder als volgt te vergoeden:

 • € 15 bij het niet naleven van de rookvoorschriften in het Voertuig;
 • € 15 als het Voertuig abnormaal vuil is aan de buitenkant;
 • € 15 als het interieur van het Voertuig abnormaal vuil is.
 • € 10 (overgemaakt aan de Verhuurder) als de Huurder op het met de Verhuurder afgesproken tijdstip het Voertuig niet komt oppikken of als de Verhuurder op dat moment merkt dat de Huurder de Huurvoorwaarden niet naleeft.

Als de verontreiniging de tussenkomst vereist van een vakman (vlekken op de zetels, heel vuil interieur, enz.), moet de Huurder de factuur van deze vakman betalen

10. Gebruikmaken van de verzekering van Getaround

Het Voertuig van de Verhuurder is verhuurd via de website van Getaround. Als de verzekeringsvoorwaarden worden nageleefd, is het gebruik van het Voertuig door de Huurder dus gedekt door de verzekering die Getaround heeft onderschreven.

Als de verzekeringsvoorwaarden worden nageleefd, kan de Huurder een beroep doen op de verzekering van Getaround, binnen de beperkingen van de werkingsvoorwaarden ervan.

Als door toedoen van de Verhuurder of Huurder het recht op dekking door de verzekering vervalt door niet-naleving van de voorwaarden, dan verbindt de Verhuurder of Huurder er zich persoonlijk toe de gevolgen te dragen van een eventueel schadegeval.

11. Gebruikmaken van de bijstand van Getaround

De Verhuurder kan bij defect van of een ongeval met het Voertuig een beroep doen op de bijstand van Getaround.

De Huurder moet onmiddellijk de Verhuurder verwittigen als hij van de bijstand gebruik maakt.

12. Gebruikmaken van de betaaldiensten van Getaround

De Verhuurder en de Huurder kunnen gebruikmaken van de betaaldiensten van Getaround voor alle betalingen die de ene partij aan de andere verschuldigd is. Deze betalingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

 • betalingen voor afgelegde kilometers
 • vergoedingen voor een verschil in het brandstofpeil
 • de schadevergoedingen en boetes voorzien in artikel 9 van onderhavige bepalingen van de Huurovereenkomst

13. Gebruikmaken van de waarborgdienst van Getaround

De Verhuurder kan ook gebruikmaken van de waarborgdienst van Getaround voor de invordering van de waarborg die de Huurder eventueel aan de Verhuurder is verschuldigd.

14. Toepassing van de Huurovereenkomst

Bij een meningsverschil over de toepassing van de Huurovereenkomst zoeken de Huurder en Verhuurder naar een minnelijke oplossing.

Als het meningsverschil niet wordt opgelost, dan kunnen de Huurder en Verhuurder een beroep doen op de bemiddelingsdienst van Getaround om hen te helpen het geschil op te lossen.

Als via de bemiddelingsdienst van Getaround geen akkoord wordt bereikt, dan kunnen de Verhuurder en de Huurder zich richten tot de bevoegde rechtbank.

15. Specifieke provisies in de Huurovereenkomst die uitsluitend betrekking hebben op Verhuren die verlopen via de dienst Getaround Connect

15.1 Specifieke procedure bij de aanvang en het einde van de Verhuur

Verplichtingen van de Getaround Connect-eigenaar voor de Verhuur:

Vóór elke Verhuur in het kader van Getaround Connect moet de Getaround Connect-eigenaar een beschrijving maken van de staat van zijn Voertuig. Deze beschrijving moet bestaan uit 8 overzichtsfoto's van de omtrek van het Voertuig. Elk van deze foto's wordt vergezeld door detailfoto's van de verschillende beschadigingen aan het Voertuig. Deze detailfoto's worden aangeduid op de foto's van het Voertuig met behulp van virtuele “stippen”, vergezeld door een beschrijvende tekst.

Verplichtingen van de Huurder voor de Verhuur:

Voordat de Huurder een voertuig huurt via Getaround Connect – en deze huur begint zodra de deuren van het Voertuig worden geopend – moet hij de beschrijving van het Voertuig doorlezen en vergelijken met de werkelijke staat van het Voertuig. De Huurder moet voordat hij het Voertuig in ontvangst neemt aan de Getaround Connect-Eigenaar alle extra schade rapporteren, met ondersteunende foto's. Alle schade die niet is opgenomen in de beschrijving van het Voertuig en door de Huurder niet is meegedeeld voor de aanvang van de verhuur, wordt aangerekend aan de Huurder.

Verplichtingen van de Huurder na de Verhuur:

Na de Verhuur moet de Huurder op eigen initiatief alle tijdens de Verhuur opgetreden schade meedelen. Alle niet meegedeelde schade wordt vermeerderd met een boete, zoals voorzien in artikel 15.2 van onderhavige bepalingen van de Huurovereenkomst.

Na de Verhuur moet de Huurder foto's nemen van de omtrek van het Voertuig, waarvan minstens 8 invalshoeken overeenstemmen met die van de aanvankelijke beschrijving. Hij moet deze foto's 30 dagen bewaren. Als de Getaround Connect-Eigenaar of de volgende Huurder schade aangeeft, moet de Huurder deze foto's voorleggen om te getuigen van de goede staat van het Voertuig op het ogenblik van teruggave. Als de Huurder weigert of niet in staat is om de foto's, gemaakt aan het einde van de Verhuur aan Getaround voor te leggen, dan wordt hij aansprakelijk geacht voor de schade die aan de Getaround Connect-Eigenaar werd aangegeven.

Verplichtingen van de Getaround Connect-eigenaar na de Verhuur:

De Getaround Connect-Eigenaar beschikt over 4 dagen na een Verhuur om bijkomende schade aan zijn Voertuig aan te geven. Hij verstrekt hierbij foto's om zijn verzoek te staven.

15.2. Specifieke regels en boetes met betrekking tot de Getaround Connect-service en het parkeren aan het einde van de Verhuur

De Huurder moet ervoor zorgen dat hij het voertuig terugbrengt naar de met de Eigenaar overeengekomen plaats.

Getaround rekent de Huurder € 5 dossierkosten aan als deze het Voertuig niet terugbrengt met hetzelfde brandstofpeil en als deze zonder geldige reden de overeenkomstige aanpassing betwist.

Getaround rekent de Huurder € 45 dossierkosten aan als deze niet uit eigen beweging de schade aangeeft waarvoor hij verantwoordelijk wordt gesteld op basis van de beschrijving van de staat van het voertuig.

De Huurder moet ervoor zorgen dat hij het voertuig terugbrengt naar de met de Getaround Connect-eigenaar overeengekomen plaats, of op maximaal 5 minuten te voet of 400 m van de aanvankelijk voorziene oppikplaats van het Voertuig.

De Huurder moet ervoor zorgen dat hij het Voertuig terugbrengt naar een zone waar mag worden geparkeerd op het moment dat hij het voertuig terugbrengt en gedurende de daaropvolgende 2 dagen. Hij moet er dus meer bepaald op letten dat hij het Voertuig niet achterlaat op leveringsplaatsen of plaatsen waar markten worden gehouden. Als de Huurder deze regel niet naleeft en hiervoor wordt beboet, dan moet de Huurder deze boete betalen, evenals een dossierkost van € 15.

Als volgens de hierboven vermelde parkeerregels het Voertuig door de politie wordt weggesleept nadat de Huurder het Voertuig heeft teruggebracht, dan moet de Huurder de boete betalen volgens het volgende barema:

 • takelkosten: € 170
 • bewaarkosten: € 29 per dag
 • prijs van de aanvankelijke boete

De Huurder moet het Voertuig ophalen binnen de 3 dagen nadat het is weggesleept en nadat hij van de Getaround Connect-eigenaar de nodige documenten heeft gekregen.
Als de Huurder zich niet verplaatst om het Voertuig in plaats van de Getaround Connect-eigenaar op te halen, dan wordt hem een dossierkost van € 45 aangerekend.
Aan de Huurder wordt een extra schadevergoeding van € 30 aangerekend als hierdoor een toekomstige Verhuur van het Voertuig moet worden geannuleerd.

Het beheer van de hierboven beschreven dossierkosten wordt uitgevoerd door Getaround